NAS(网络接入存储)

      NAS系统可以根据服务器或者客户端计算机发出的指令完成对内在文件的管理。

      由于NAS具有不受地域限制、高扩展性、低功耗、高度自动化、高可用性群集、数据备份安全精确等特点,因此NAS企业内部更适合用于重要部门如财务、人事、客户等部门的数据存储备份的场合。

      NAS是通过网线连接的磁盘阵列,具备磁盘阵列的所有主要特征:高容量、高效能、高可靠。

 具有安装容易、快速的特点

       易于维护

       非常好的可扩展性

       具有更快的响应速度和更高的数据带宽

       对服务器的要求降低,可大大降低服务器的成本,有利于高性能存储系统在更广的范围内普及及应用

       支持不同的操作系统平台


NAS拓扑图